Schowek
Nie dodano żadnych elementów.
liczba produtków: 0
suma całkowita: 0 zł
sprawdź gdzie kupić

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„UrządzONE z Meble Wójcik”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „UrządzONE z Meble Wójcik” (dalej: „Konkurs”).
 3. Zlecającym organizację Konkursu oraz fundatorem Nagród w Konkursie jest MEBLE WÓJCIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Mazurska 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250772, NIP 5782921164, REGON 280087998, o kapitale zakładowym w wysokości 1 575 000 zł (zwana dalej „Zlecającym” lub „Meble Wójcik”).
 4. Organizatorem Konkursu, na zlecenie Meble Wójcik, jest CONSULTING & MORE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-904), przy ul. Bernardyńskiej 16c/147, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIII, pod numerem KRS 0000509894, NIP 5213671956, REGON 147243496, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł (dalej: “Organizator”).
 5. Konkurs przeprowadzany jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Meble Wójcik pod adresem https://www.facebook.com/MebleWOJCIK (dalej: „Strona konkursu”).
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 4 lipca 2021 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem Nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 20 września 2021 r.
 8. Zlecający zobowiązuje się ufundować Nagrody w Konkursie („Nagroda” lub łącznie „Nagrody”) określone szczegółowo w Regulaminie.
 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook (Facebook, Inc. Z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie niniejszego Konkursu.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).
 11. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.).
 12. Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie konkursowego („Zadanie Konkursowe”), na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:
  1. jest osobą pełnoletnią;
  2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; (dalej: „Uczestnik” lub „Zgłaszający”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu Nagrody w Konkursie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Zlecającego, Autoryzowanych Partnerów    Meble    Wójcik     S.     A.,     podmiotów     działających     na     zlecenie     Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.
 5. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać́ wykluczony z Konkursu.

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Organizatora Consulting & More Sp. z o.o., 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Meble Wójcik oraz Katarzyna Bobocińska, autorka bloga „CONCHITA HOME”, Karolina Augustyn, autorka profilu na Instagramie „Ale tu ładnie”, Jagoda Kutkowska, autorka bloga „Lovingit.pl”.
 1. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia uwzględniając ich jakość (zdjęć, obrazu, montażu, dźwięku), oryginalność, kreatywność oraz walory estetyczne i artystyczne każdego zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego, a także zgodność z celami Konkursu i wybierze:
  1. 3 poprawnie przesłane zgłoszenia konkursowe w celu przyznania Nagród głównych;
  2. oraz 9 poprawnie przesłanych zgłoszeń konkursowych w celu przyznania Nagród dodatkowych.

§ 4 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  1. realizacji 1 (słownie: jednego) autorskiego filmu o maksymalnym czasie trwania do 5 minut, jako odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnie z tematem konkursu;
  2. film, o którym mowa w § 4 pkt 1 ppkt a), musi zawierać polską ścieżką dźwiękową;
  3. film, o którym mowa w § 4 pkt 1 ppkt a), może być wykonany kamerą wideo, aparatem fotograficznym, komputerowo lub telefonem komórkowym. Wideo musi zostać nakręcone lub nagrane i przesłane w jednym z 4 formatów: .mp4, .mov, .wmv, .avi;
  4. zrobienia 6 (słownie: sześciu) zdjęć pomieszczenia zgłaszanego do projektu metamorfozy (ujęcie całego pomieszczenia i każdej ze ścian) w wersji elektronicznej;
  5. parametry zdjęć, o których mowa w § 4 pkt 1 ppkt d): pliki .jpg, .png, rozdzielczość minimum 72 dpi, wymiary minimum 1920 x 1080 pikseli, waga do 2MB
  6. przesłania filmu o którym mowa w § 4 pkt. 1, ppkt a) b) c) w formie linku, który może prowadzić do własnego dysku Uczestnika Konkursu na Google Drive, OneDrive lub popularnych serwisów do uploadu plików, np. Youtube, WeTransfer, MyAirBridge, itp. oraz zdjęć, o których mowa w § 4 pkt 1 ppkt a) d) e) poprzez Formularz zgłoszeniowy dotyczący tematu konkursu zamieszczony pod linkiem https://konkursurzadzone.webankieta.pl/;
  7. wypełnienia danych identyfikacyjnych Uczestnika konkursu wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym pod linkiem https://konkursurzadzone.webankieta.pl/, tj.: imię, nazwisko, e-mail, telefon oraz rodzaj, powierzchnia, wymiary, kierunek świata, na który wychodzą okna pomieszczenia zgłaszanego do konkursu, powierzchnia domu lub mieszkania, liczba osób mieszkających w domu lub mieszkaniu, które służą wyłącznie prawidłowej realizacji niniejszego konkursu;
  8. wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu;
  9. dokonania zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu; j. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, numer telefonu, adres email Uczestnika na potrzeby realizacji jego udziału w Konkursie zgodnie z §7 Regulaminu.
 1. Zadanie Konkursowe polega na:
  1. realizacji i przesłaniu w formie 1 filmu (słownie: jednego) zgodnie z parametrami określonymi w § 4 pkt 1 ppkt a), b), c) z odpowiedzią na Zadanie konkursowe: „Dlaczego to właśnie Twoje wnętrze potrzebuje metamorfozy?” oraz 6 (słownie: sześciu) zdjęć pomieszczenia zgłaszanego do projektu metamorfozy (ujęcie całego pomieszczenia i każdej ze ścian) zgodnie z parametrami określonymi w § 4 pkt 1 ppkt d), e) oraz
  2. wypełnieniu i wysłaniu Formularza zgłoszeniowego dotyczącego tematu konkursu zamieszczonego pod linkiem https://konkursurzadzone.webankieta.pl/.
 2. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego i przesłaniu zgłoszenia zgodnie z warunkami określonymi w § 4 pkt 1, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Uczestników konkursu.
 3. Za poprawność wypełnienia Formularza i wskazanych w nim informacji, odpowiedzialność ponosi ich Zgłaszający, zwany dalej Uczestnikiem konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej, (rozmazany obraz na filmie, szumy uniemożliwiające zrozumienie tekstu mówionego, itd.).
 5. Uczestnik konkursu powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox lub Safari. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik oraz za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w wyniku wymienionych wyżej przyczyn.
 6. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania z Konkursu zgłoszeń, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
  2. gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora, Meble Wójcik lub innych Uczestników Konkursu;
  3. gdy odpowiedzi z jakikolwiek sposób dotyczą substancji odurzających, w tym narkotyków oraz ich zażywania;
  4. gdy odpowiedzi zawierają treści dotyczące przemocy lub nawołujące do zachowań agresywnych bądź są związane z tematyką i zachowaniami o podłożu seksualnym;
  5. gdy odpowiedzi zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Odpowiedzi Konkursowej treści reklamowe dotyczące podmiotów innych niż Organizator lub Zlecającego oraz gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich  lub praw zależnych  do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 1. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres urzadzone.konkurs@more-ca.com.
 2. Wyrażając zgodę na wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik zgadza się na publikację swojego imienia i nazwiska w ramach listy laureatów na Stronie Konkursowej oraz w zakresie, o którym mowa poniżej w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w konkursie w dowolnym momencie Czasu Trwania Konkursu, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzadzone.konkurs@more-ca.com z dopiskiem „Konkurs UrządzONE – rezygnacja”.
 4. Uczestnik przesyłając odpowiedź na Zadanie konkursowe wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi nieograniczonego czasowo oraz terytorialnie prawa do wykorzystywania przesłanej odpowiedzi oraz przyznanej Nagrody w postaci projektu metamorfozy zgłoszonego w konkursie pomieszczenia szczegółowo opisanej w § 5, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym w szczególności na:
  1. wprowadzanie do sieci Internet i rozpowszechnianie na portalu Facebook, Instagram oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Fundatora;
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową;
  3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie;
  5. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  6. Organizator ma prawo upoważniać inne osoby do korzystania z odpowiedzi na Zadanie konkursowe w zakresie udzielonego prawa.
 5. Odpowiedzi na Zadanie konkursowe oraz przyznane Nagrody w postaci projektu metamorfozy zgłoszonych w konkursie pomieszczeń przesłanych przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Fundatora lub innych osób trzecich bez podawania imienia i nazwiska Uczestnika, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
 6. Uczestnik Konkursu zapewnia, że przesyłając zgłoszenie do konkursu, nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.
 7. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi, Zlecającemu lub jednostkom z nimi powiązanym, bądź współpracującym z roszczeniami z powodu naruszenia ich praw, w szczególności: praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Organizator, Zlecający lub jednostki z nimi powiązane bądź współpracujące będą zobowiązani do zapłaty zasądzonej kwoty, z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Uczestnik naprawi szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

§ 5 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:

 1. 3 Nagrody główne w postaci projektu metamorfozy 1 (słownie: jednego) z 3 (słownie: trzech) pomieszczeń, tj.: 1 x sypialnia, 1 x salon z jadalnią bądź 1 x sam salon, 1 x pokój dziecięcy, które zostaną przygotowane odpowiednio przez:
  • 1 x sypialnia: Katarzyna Bobocińska, autorka bloga CONCHITA HOME;
  • 1 x salon z jadalnią bądź 1 x sam salon: Karolina Augustyn, autorka profilu na Instagramie „Ale tu ładnie”;
  • 1 x pokój dziecięcy: Jagoda Kutkowska, autorka bloga „Lovingit.pl” zwane dalej „Autorki”, oraz 3 zestawy mebli firmy Meble Wójcik wykorzystanych w projektach przygotowanych przez Autorki o maksymalnej wartości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto każdy zgodnie z cenami sugerowanymi brutto przedstawionymi na stronie internetowej www.meblewojcik.com.pl, a łączna wartość wszystkich Nagród głównych to maksymalnie 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) brutto;
 2. 9 Nagród dodatkowych w postaci porady dotyczącej projektu / aranżacji pomieszczenia udzielonej na kanale Instagram każdej z Autorek w formie Instastory, odpowiednio przez:
  • sypialnia: Katarzyna Bobocińska, autorka bloga CONCHITA HOME – 3 porady;
  • salon z jadalnią bądź sam salon: Karolina Augustyn, autorka profilu na Instagramie „Ale tu ładnie” – 3 porady;
 • pokój dziecięcy: Jagoda Kutkowska, autorka bloga „Lovingit.pl” – 3 porady.
 1. Kryterium przyznawania Nagrody dodatkowej jest aspekt kreatywny, tj. Komisja wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi na Zadanie konkursowe spośród poprawnie nadesłanych zgłoszeń.
 2. Przygotowanie projektu metamorfozy zgłoszonego do konkursu pomieszczenia Zwycięzcy Nagrody głównej, poprzedzone będzie konsultacjami Zwycięzcy z Autorem projektu, które odbędą się w terminie od 15 do 23 lipca 2021 r. Termin konsultacji, zostanie ustalony indywidualnie ze Zwycięzcą Nagrody głównej. Zmiana regulaminowego terminu konsultacji wymaga zgody trzech stron: Zwycięzcy, Autora oraz Organizatora, przy czym nie może przekroczyć 3 dni roboczych od ostatniego dnia upływającego terminu wskazanego w regulaminie. Zwycięzcy Nagrody główniej, nie przysługuje prawo do zgłaszania poprawek oraz zmian w trakcie przygotowywania projektu metamorfozy zgłoszonego do konkursu pomieszczenia. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przekazania wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania projektu metamorfozy pomieszczenia wymaganych przez Autora w celu prawidłowej realizacji nagrody.
 1. Zwycięzcom, którzy otrzymają Nagrodę główną, Zlecający przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od Nagród. Wysokość dodatkowej Nagrody pieniężnej stanowi 11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej Nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród i odprowadzenie należnych podatków jest Zleceniodawca. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej Nagrody pieniężnej określonej powyżej, Zleceniodawca naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Zleceniodawcę do właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Zwycięzca wygrywa jedną Nagrodę główną lub jedną Nagrodę dodatkową. Organizator nie dopuszcza możliwości wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestników więcej niż jeden raz.
 4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ani na Nagrodę ̨innego rodzaju.
 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 6. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.

§ 6 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Powiadomienie Zwycięzców o wygraniu Nagrody głównej i dodatkowej nastąpi w ciągu 8 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 14 lipca 2021 r. w formie wiadomości mailowej z informacją o zdobyciu Nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy przez 3 dni robocze, również w formie telefonicznej.
 2. Zwycięzca w następstwie otrzymania Powiadomienia, zobowiązany jest do wysłania w terminie 2 dni roboczych, w wiadomości prywatnej na e-mail: urzadzone.konkurs@more-ca.com, następujących informacji: dane osobowe Uczestnika, czyli imię i nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, numer telefonu, adres email zgodnie z danymi podanymi w Formularzy zgłoszeniowym, a także adres urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika – w celu odprowadzenia podatku od wygranej i złożenia informacji podatkowej.
 3. Organizator przekaże Nagrody:
  1. 3 x Nagrody główne w postaci projektu metamorfozy pomieszczenia, o których mowa § 5, pkt 1, ppkt a) do dnia 16 sierpnia 2021 r. oraz Nagrody w postaci mebli, o których mowa w § 5, pkt 1, ppkt a) do dnia 16 września 2021 r., po wskazaniu przez Zwycięzcę adresu, na który mają zostać dostarczone. Adres dostawy mebli powinien być wskazany przez Zwycięzcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania projektu metamorfozy pomieszczenia, czyli do dnia 18 sierpnia 2021 r.
 1. 9 x Nagrody dodatkowe w dniach 23, 24 oraz 25 sierpnia 2021 r. O dokładnym terminie realizacji Nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani do 14 dni przed publikacją porady w formie Instastories na kanałach Instagram Autorek.
 1. Nagroda w formie rzeczowej zostanie przesłana na wskazany adres wyłącznie na terenie Polski poprzez firmę kurierską na koszt Zlecającego Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera pełnoletniości Zwycięzcy poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 2. Nagroda w formie projektu metamorfozy pomieszczenia zostanie dostarczona w formie elektronicznej, na adres mailowy, z którego Zwycięzca wysłał zgłoszenie konkursowe.
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 4. Organizator nie   ponosi   odpowiedzialności   z   powodu   niemożności   powiadomienia   Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych.

§ 7

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MEBLE WÓJCIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Mazurska 45 (dalej jako „Meble Wójcik”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Meble Wójcik prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: iod@meblewojcik.pl.
 3. W związku z uczestnictwem w Konkursie marketingowym zbieramy Państwa dane osobowe w zakresie:
 4. imienia, nazwiska, adresu email, numeru PESEL, numeru telefonu Uczestnika Konkursu;
 5. w przypadku Zwycięzców Konkursu oraz obsługi reklamacyjnej: adresu dostawy Nagrody;
 6. na potrzeby odprowadzenia podatku: adres właściwego Urzędu Skarbowego;
 7. na potrzeby potwierdzenia pełnoletności: data urodzenia
 8. dodatkowo w przypadku przesłania Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek Uczestnika lub osób trzecich: wizerunek Uczestnika lub takich osób trzecich utrwalony w Zadaniu Konkursowym.
 9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. uczestnictwa w Konkursie marketingowym (na podstawie udzielonej zgody);
  2. wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu (na podstawie udzielonej zgody);
  3. obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
 10. utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 8 ust. 8 niniejszego Regulaminu (na podstawie udzielonej zgody).
 11. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Meble Wójcik odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
 12. spółki powiązane kapitałowo z Meble Wójcik;
 13. podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Meble Wójcik (agencje będące wykonawcą konkursu);
 1. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Meble Wójcik w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
 2. dostawcy usług zaopatrujących Meble Wójcik w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe).
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej. W przypadku konkursów organizowanych na platformie Facebook, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu oraz związanych z nim działań marketingowych, a w odniesieniu do Zwycięzców Konkursu również okres wymagany przez odpowiednie przepisy podatkowe. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 3. Przysługuje Państwu, jako Uczestnikowi Konkursu, prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek, Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zadaniu Konkursowym mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych, w celach ściśle związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Wysyłając Zadanie Konkursowe, Uczestnik Konkursu potwierdza, że przekazał osobom trzecim, których wizerunek jest utrwalony w Zadaniu Konkursowym informacje o przetwarzaniu ich danych, zawarte w niniejszym §7 oraz że wyraziły one zgodę na wykorzystanie wizerunku w Zadaniu Konkursowym.
 6. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców Konkursu w celach marketingowych może wiązać się z koniecznością podpisania przez nich dodatkowych, odpowiednich dokumentów.
 7. Administrator oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym wizerunku). Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 2. W każdym momencie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zadaniem Konkursowym w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Meble Wójcik wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator lub Meble Wójcik w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej treści, w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie, wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie z potrzebami Organizatora.
 5. Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Zlecającego lub innych jednostek współpracujących ze Zlecającym bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę.
 6. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi oraz Meble Wójcik niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 1. wielokrotne publiczne wystawienie,
 2. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 3. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 4. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do działań reklamowych i marketingowych produktów Organizatora,
 5. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt od a) do g),
 6. bez względu na ilość nadań, emisji czy wytworzonych egzemplarzy, oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego względem Organizatora lub Zlecającego, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie treści Zadania Konkursowego bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 7. Z chwilą wydania Nagród, Meble Wójcik nabywa własność egzemplarza nagrodzonych prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Meble Wójcik zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Zadania Konkursowego w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, dokonanych przez Meble Wójcik lub na jego zlecenie, a także przenosi na Meble Wójcik prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 8. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek, Uczestnik publikując Zadanie Konkursowe oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie wizerunku zawartego w tym Zadaniu Konkursowym na wszelkich polach eksploatacji określonych w ust. 6. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
 9. Jeżeli Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę do wykorzystania wizerunku tych osób.

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać mailowo lub na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ do 10 dni od dnia wyboru Zwycięzcy (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię,̨ nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora i zostać wysłana na adres CONSULTING & MORE Sp. z o.o., ul. ul. Bernardyńska 16c/147, 02-904 Warszawa Reklamacja mailowa powinna być́ przesłana na adres urzadzone.konkurs@more-ca.com z dopiskiem „UrządzONE z Meble Wójcik – reklamacja”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨pisemnie w terminie 10 dni od daty ich otrzymania.
 1. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji lub w odpowiedzi na maila z reklamacją.
 2. Postępowanie reklamacyjne   jest   dobrowolne   i   nie   wyłącza   prawa   Uczestnika   do   niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu Meble Wójcik pod adresem https://www.facebook.com/MebleWOJCIK oraz w Formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną ̨zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/MebleWOJCIK w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W   kwestiach   nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się ̨  przepisy   prawa   powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować́ będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.06.2021 r.

Infolinia

Czynna w dniach pn-pt w godz. 10.00 - 18.00
   
 
  Infolinia