Schowek
Nie dodano żadnych elementów.
liczba produtków: 0
suma całkowita: 0 zł
sprawdź gdzie kupić

Strategia podatkowa 2020

Strategia podatkowa 2020

INFORMACJA MEBLE WÓJCIK SP. Z O.O. O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

ZA ROK PODATKOWY OD 1 STYCZNIA  2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

 

 

MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o.

Ul. Mazurska 45,

82-300 Elbląg

NIP: 5782921164, REGON: 280087998,

KRS: 0000250772

www.meblewojcik.pl

 

 

WSTĘP

 

Niniejsza Informacja stanowi realizację obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, zwana dalej: ustawą CIT).

 

I.

INFORMACJE O MEBLE WÓJCIK SP. Z O.O. ORAZ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII PODATKOWEJ NA ROK PODATKOWY SPÓŁKI  ZA OKRES -
1 STYCZNIA 2020 R. DO 1 GRUDNIA 2020 R.

 

1. Informacje o Spółce

Meble Wójcik  sp. z o.o. (dalej jako: Meble Wójcik, MW, Spółka) jest to firma rodzinna  pozostająca w rękach rodziny Wójcik. Pierwszy zakład produkcyjny został założony przez stolarza Leszka Wójcika w 1986r.  MW z siedzibą w Elblągu przy ulicy Mazurskiej 45 została utworzona aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2006 roku. W dniu 28 lutego 2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego MW została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000250772. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis do rejestru nr 22 w MSiG-KRS.2017.163.254430), połączenie spółek Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o., Żuławska Fabryka Mebli Sp. z o.o. oraz Fabryka Mebli „STOLPŁYT” Sp. z o.o., dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w skutek którego Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o. przejęła Żuławską Fabrykę Mebli Sp. z o.o. oraz Fabrykę Mebli „STOLPŁYT” Sp. z o.o., wstępując na zasadzie sukcesji uniwersalnej w ogół ich praw i obowiązków. Od powyższej daty również nazwa Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o. została zmieniona na Meble Wójcik Sp. z o.o.

Spółka posiada 3 fabryki produkcyjne w obrębie miasta Elbląg w następujących umiejscowieniach:

 1. ul. Żuławska 18 - nie leży na terenie Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nie ma prawa korzystać z tytułu uzyskanej pomocy ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. ul. Mazurska 45 - leży na terenie Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i po spełnieniu warunków zezwolenia z tytułu działalności na terenie SSE ma prawo korzystać z tytułu uzyskanej pomocy
  w zwolnieniu w podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. ul. Żuławska 13- leży na terenie Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i ma prawo korzystać z tytułu uzyskanej pomocy
  w zwolnieniu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Meble Wójcik dysponuje około 104 000 m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej. Na tę powierzchnię składa się nowoczesny park maszynowy renomowanych producentów (HOMAG, SCM, IMA) oraz magazyn wysokiego składowania wyposażony w zaawansowany system informatyczny WMS. Dzięki temu ofertę MW charakteryzuje wysoki poziom jakości produkcji oraz obsługi logistycznej. MW zatrudnia przeciętnie ok. 1460  wykwalifikowanych pracowników, którzy pracują nad możliwie najbardziej kompleksową obsługą zamówień klientów. Dzięki rozwiniętemu programowi szkoleń oraz praktyk zawodowych prowadzonych w fabrykach, MW plasuje się w czołówce najpopularniejszych pracodawców w regionie.

Podstawowym przedmiotem działalności MW jest:

- produkcja drewna i mebli z drewna,

- produkcja mebli,

- produkcja pozostałych mebli z wyłączeniem działalności usługowej

- działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- sprzedaż hurtowa mebli,

- sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego,

- wynajem nieruchomości na własny rachunek,

- transport lądowy pozostały.

Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Polski, ale także eksportuje swoje wyroby globalnie. Obecnie Spółka prowadzi sprzedaż do 37 krajów w Europie i na świecie. Największy obrót jest osiągany z krajami: Polska, Niemcy, Austria, Czechy, Węgry. Największym importerem materiałów MW są klienci z: Niemcy, Austria, Włochy, Białoruś. Głównymi partnerami są klienci B2B (Business to business) choć zdarzają się przypadki sprzedaży detalicznej.

MW odnotowuje w ostatnich latach stałą pozycję w pierwszej dwudziestce największych spółek meblarskich w Polsce pod względem sprzedaży.

 

2. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII PODATKOWEJ NA ROK PODATKOWY SPÓŁKI TRWAJĄCY OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 1 GRUDNIA 2020 R.

Jednym z najistotniejszych celów MW zarówno obecnie, jak i w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., było traktowanie spraw podatkowych jako zagadnień z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Kompletność i prawidłowość rozliczeń podatkowych w MW są̨ jednymi
z istotnych czynników świadczących o jej rzetelności i uczciwości. Działania MW prowadzone są̨ z zachowaniem należytej staranności, przez kadrę̨ o wysokich kwalifikacjach i wartościach etycznych. Realizacja zobowiązań podatkowych odbywa się z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów,
przy zachowaniu właściwych terminów, wyłącznie z uwzględnieniem dopuszczalnych przepisami rozwiązań. Kierownictwo MW jest w pełni świadome, iż kwestie podatkowe są elementem odpowiedzialności przedsiębiorstwa  oraz tego, że płacenie podatków we właściwej kwocie i we właściwym czasie jest traktowane jako należy zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby, zarówno w zakresie globalnym kraju, jak i lokalnym , tj. w miejscu siedziby Spółki, tj. Elbląg.

Celem MW jest m.in. wypracowywanie zysku i prawidłowe jego opodatkowanie, zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej.

W efekcie Spółka działa  na rzecz dobra społeczności, której zasobami dysponuje i dzięki któremu osiąga swoje cele biznesowe.

Działanie w Spółce w tym zakresie realizowane jest poprzez kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz funkcję zgodności w zakresie postepowania podatnika oraz jego pracowników z przepisami prawa podatkowego i innymi regulacjami, w tym również wewnętrznymi i właściwymi odpowiednimi podmiotami zewnętrznymi.

Misją Spółki jest zapewnienie kontroli nad wszystkimi sprawami podatkowymi, co ma skutkować zapewnieniem zgodności z przepisami podatkowymi i wymogami w zakresie sprawozdawczości oraz zarzadzania ryzykiem. Dając jednocześnie gwarancję, że przedsiębiorstwo ma odpowiednią kontrolę nad swoimi procesami podatkowymi, co zapewnia bieżące identyfikowanie ryzyk oraz terminowe składanie deklaracji podatkowych zawierających prawidłowe dane. Co istotne w ten proces zaangażowana jest niemalże cała organizacja i uwzględnia rożne role i zakresy odpowiedzialności. Zasady te obejmują wszystkie transakcje oraz odnoszą się̨ do całej funkcji podatkowej, nie wyłącznie do działań́ działu księgowego.

Szczegółową wiedzą o istocie zdarzeń gospodarczych rodzących skutki podatkowe (m. in. w postaci zakupów, sprzedaży, dysponowania majątkiem itp.) dysponują pracownicy poszczególnych działów Meble Wójcik, zatrudnieni na  określonych  stanowiskach i odpowiadający za realizację tych zdarzeń, stąd są oni odpowiedzialni za identyfikację i ocenę realizowanych zdarzeń oraz zgromadzenie dokumentacji źródłowej i przekazanie pracownikom, zajmującym się kwalifikacją podatkową tych zdarzeń wszystkich niezbędnych informacji dla prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. Nadzór nad wykonaniem obowiązków w zakresie identyfikacji i oceny zdarzenia gospodarczego oraz zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji źródłowej sprawowany jest przez osoby bezpośrednio zarządzające poszczególnymi działami Spółki. Osoby te, w obrębie danego działu Spółki, są zobowiązane zachować właściwą organizację wykonywania powierzonych obowiązków. Dodatkową kontrolę nad wykonywaniem powierzonych obowiązków sprawuje Dyrektor Pionu, do którego organizacyjnie przypisano dany dział Spółki.

Za zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych na etapie ostatecznej kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych oraz ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych, na podstawie danych i informacji posiadanych / otrzymanych od pracowników poszczególnych działów Meble Wójcik, odpowiedzialność ponoszą osoby posiadające wiedzę na temat regulacji i rozliczeń podatkowych, tj.:

 • w zakresie rozliczeń z tytułu PIT oraz ZUS - pracownicy Działu Kadr i Płac podlegający bezpośredniemu nadzorowi Kierownika Działu Kadr i Płac, a pośrednio Dyrektora Pionu Finansowo - Personalnego;
 • w zakresie rozliczeń z tytułu VAT należnego – pracownicy Działu BOK (Biura Fakturowania) podlegający bezpośredniemu nadzorowi Dyrektora BOK, a pośrednio Dyrektora Operacyjnego oraz pracownicy Działu Księgowości podlegający bezpośredniemu nadzorowi Głównego Księgowego, a pośrednio Dyrektora Pionu Finansowo – Personalnego;
 • w zakresie cen transferowych – pracownicy Działu Księgowości podlegający bezpośredniemu nadzorowi Głównego Księgowego, a pośrednio Dyrektora Pionu Finansowo – Personalnego.
 • w zakresie podatku od środków transportowych - pracownicy Działu Transportu podlegający bezpośredniemu nadzorowi Kierownika Działu Transportu, a pośrednio Dyrektora Operacyjnego;
 • w zakresie pozostałych rozliczeń publicznoprawnych, w tym w szczególności z tytułu VAT naliczonego, CIT, WHT, PCC, podatku od nieruchomości  pracownicy Działu Księgowości podlegający bezpośredniemu nadzorowi Głównego Księgowego, a pośrednio Dyrektora Pionu Finansowo – Personalnego.

Istniejące zasady i organizacja w tym zakresie daje pewność kontrolowania przez firmę̨ ryzyka podatkowego i realizacji obowiązków podatkowych.

Osoby zarządzające mają stały nadzór nad przyjętymi procesami, kontrolują istniejące rozwiązania oraz dostosowują je na bieżąco do zmieniających się realiów.

Pozwala to na bieżące monitorowanie ryzyka podatkowego oraz świadomości organizacji w zakresie wszystkich podatków, za które odpowiada Spółka.

Wskazane wyżej komórki organizacyjne MW zabezpieczają  i realizują wdrożenie odpowiednich środków umożliwiających sporządzenie deklaracji podatkowych na właściwym odpowiednim poziomie.

Decyzje mające wpływ na kwestie podatkowe podejmowane są w oparciu
o racjonalną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Wskazane wyżej komórki organizacyjne MW odpowiadają za wdrożenie rozwiązań obejmujące kompleksowy proces, od wprowadzenia danych wstępnych do systemów księgowości aż po osiągniecie danych, które stanowią̨ podstawę wypełniania obowiązków podatkowych.

Dyrektorzy pionów i Kierownicy działów  przy zachowaniu należytej staranności, są odpowiedzialni we współpracy z komórką̨ HR za zapewnienie odpowiednich kadr lub w miarę istniejących potrzeb zaangażowanie podmiotów trzecich niezbędnych do realizacji nałożonych zadań i wykonania obowiązków.

Wypełniając obowiązki podatkowe Spółka dba  o zgodność dokonywanych rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami krajowymi, międzynarodowymi, uwzględniając kwestie bilansowe i podatkowe, ale również etyczne i moralne.

Rozliczenia podatkowe MW są̨ dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego.. Kwoty zobowiązań podatkowych są̨ kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa.

Spółka nie prowadzi świadomych działań majacych na celu optymalizację podatków  i uszczuplenia należności publiczno-prawnych, jednakże obowiązujące regulacje prawne będąc niejednoznaczne, powodują wielokrotnie trudności do właściwej interpretacji. Co  tym samym powodować może zaistnienie sytuacji skutkujących wejście w spór z organem podatkowym.

MW nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w sztucznych konstrukcjach tworzonych w celu zmniejszenia ciężarów podatkowych z uwzględnieniem konstrukcji podatkowych pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia. Wszelkie decyzje podejmowane są̨ przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne
i biznesowe, a nie o względy podatkowe.

MW nie tworzy struktur opartych o podmioty mające siedzibę̨ w krajach, które stosują̨ szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. rajach podatkowych.

Prowadząc działalność MW wykorzystuje istniejące ulgi i zwolnienia zgodnie z przepisami podatkowymi.

MW nie wchodzi w spory z organami podatkowymi, nie posiada spraw wymagających rozstrzygnięć przez sąd.

Niezależnie od powyższego rok 2020 to okres naznaczony w sposób szczególny wirusem COVID-19. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Spółka wdrożyła procedury przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Procedury te zawierają opis szeregu reguł, zasad i zachowań mających na celu maksymalne obniżenie ryzyk epidemicznych. Działania te co prawda w istotnym stopniu ograniczyły zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się i zarażenia się koronawirusem oraz umożliwiły utrzymanie ciągłości produkcji i dostaw, jednak pomimo tego Spółka w szczególności w początkowym okresie odnotowała znaczący spadek zamówień. Później sytuacja stabilizowała się i w ostateczności rok 2020 zakończył się dla Spółki wyższym zyskiem niż w roku 2019.

 

II

REALIZACJA STRATEGII PODATKOWEJ W ROKU PODATKOWYM 01.01.2020R. – 31.12.2020R.

 

Informacje dotyczące realizacji strategii podatkowej w roku podatkowym 01.01.2020r. – 31.12.2020r.:

1. Informacja o stosowanych przez MW procesach oraz procedurach dotyczących zarzadzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

MW jako podmiot o rozbudowanej strukturze, wymaga stosowania różnorodnych procedur na niemalże każdym etapie działalności, w tym również wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wśród których w Spółce w ramach należytej staranności (tj. biała lista, sprawdzenie dostawców i nabywców w CEIDG, KRS, VIES, weryfikacja statusu VAT, MPP) wymienić należy:

 • Procedura Zakładania karty kontrahenta dla nowego dostawcy w systemie IFS
 • Procedura Zakładania karty kontrahenta dla nowego klienta w systemie IFS - Dział Sprzedaży
 • Procedura Zakładania karty kontrahenta dla nowego klienta w systemie IFS - Pozostałe Działy
 • Procedura Zakładania karty kontrahenta dla nowego adresu dostawy klienta w systemie IFS - Dział Sprzedaży
 • Procedura Aktualizowania karty kontrahenta w systemie IFS – Klient.

Ponadto w  ramach gospodarki magazynowej istotna dla rozliczeń podatkowych jest również Procedura Złomowania pozycji magazynowej z zapasu.

Spółka posiada procedurę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

Ponadto Spółka posługuje się odformalizowanymi procedurami wpływającymi na rozliczenia podatkowe. Procedury stanowią̨ dokumenty wewnętrzne i nie podlegają̨ rozpowszechnianiu na zewnątrz. 

Osobą odpowiedzialną w Spółce za prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu:

 • finansów jest Dyrektor Pionu Finansowo – Personalnego
 • księgowości jest Dyrektor Pionu Finansowo – Personalnego oraz Główny Księgowy.

2. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:

W roku podatkowym 01.01.2020r. – 31.12.2020r. MW nie stosowało żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Informacje odnośnie realizacji przez MW obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą̨:

A. Realizacja obowiązków podatkowych:

- podatki centralne (dla których właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego)

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. MW podlegał pod Warmińsko Mazurski Urząd Skarbowy (WMUS) w Olsztynie. Wszelkie deklaracje, zeznania, informacje i wszelkie inne pisma były wysyłane do organu podatkowego we właściwych ustawowych terminach.

 

W roku 2020 były to:

1. Podatek od towarów i usług:

 • co miesiąc  deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz korekty (ta deklaracja obowiązywała do m-ca  09.2020, potem zastąpił ją JPK V7M;
 • co miesiąc  JPK VAT  oraz korekty (JPK obowiązywał do m-ca  09.2020, potem zastąpił ją JPK V7M);
 • co miesiąc JPK- V7 M oraz korekty ( obowiązywał od 10.2020);
 • co miesiąc informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT UE) oraz korekty VAT-UEK.

W rozliczeniach od podatku od towarów i usług  w roku 2020 występowała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Na podstawie artykułu 76b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa Spółka co miesiąc występowała do urzędu skarbowego o jej zaliczenie na poczet   innych podatków. tj.  zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych) (PIT-8AR), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8).

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 • deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (CIT-10Z) – roczna;
 • informacja o wysokości przychodu(dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFTR-2) – roczna;
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2020 (CIT-8) wraz z informacją o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu  oraz CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych od podatku za rok podatkowy 2020.

Spółka działa na terenie warmińsko mazurskiej strefy ekonomicznej dlatego wykazuje dochody wolne  od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W 2020 roku  Spółka uzyskała dochód z tytułu zysków kapitałowych oraz stratę na działalności  z innych źródeł prowadzanej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej.

 • CIT-TP wraz z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych- zostanie złożona przed upływem ustawowego terminu – tj. do 31.12.2021 r.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2020 (PIT-4R);
 • Informacje o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  w roku 2020 (PIT-11);
 • deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.

4. Pozostałe informacje istotne w zakresie spraw podatkowych:

a) Spółka w roku 2020 z WMUS w Olsztynie, na podstawie złożonego wniosku otrzymała zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1,

b) Spółka w roku 2020 z WMUS w Olsztynie otrzymała zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Otrzymane zaświadczenie nie ujawniło zaległości podatkowych spółki ani nie ujawniono odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacji podatkowa,

c) Spółka w 2020 roku dokonała zgłoszenia aktualizującego w zakresie danych uzupełniających (NIP-8)

d) Spółka w 2020 roku złożyła sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

e) Spółka w 2020 roku  składała zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy podatku od towarów i usług ( ZW-NR) od wystąpienia zdarzenia podlegające raportowaniu.

B. Realizacja obowiązków podatkowych z zakresu podatków lokalnych:

W tym zakresie Spółka złożyła:

 • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOP-2;
 • deklaracje na podatek od środków transportowych (DT-1);
 • deklaracje na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikiem dane
  o przedmiotach   opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami: tj. dane o przedmiotach   opodatkowania podlegających opodatkowaniu  (ZDN-1) oraz dane o przedmiotach   opodatkowania zwolnionych
  z  opodatkowania ( ZDN-2)

 

Spółka w roku 2020 korzystała ze zwolnienia w podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowej niewielkiej części posiadanych budynków oraz budowli zgodnie z oraz uchwałą Rady Miasta XI/222/2015 zmienionej uchwała Rady Miasta XIII/290/2016.

C. Informacje dodatkowe:

Spółka w 2020 roku na podstawie ustawy z 31 marca 2020 o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19:

 • zawarła z ZUS oddział Elbląg umowy o odroczenie terminu płatności składek  ZUS;
 • skorzystała z odroczonego terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc maj 2020;
 • otrzymała dofinansowanie z FGŚP na wynagrodzenia pracowników.

D. Informacje o schematach podatkowych

W roku podatkowym 01.01.2020r. – 31.12.2020r. MW nie przekazywała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

4. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których wartość́ przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

W roku 2020 Spółka zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT ale nie przekraczały one 5% sumy bilansowej aktywów.  

5. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez MW działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć́ wpływ na wysokość́ zobowiązań́ podatkowych podatnika lub podmiotowa powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT:

W roku podatkowym 01.01.2020r. – 31.12.2020r. MW nie podejmowało ani nie planowało żadnych działań restrukturyzacyjnych.

6. Informacja o złożonych przez MW wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej:

W roku podatkowym 01.01.2020r. – 31.12.2020r. MW nie składało wniosków we wskazanym zakresie.

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń́ podatkowych MW na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych
w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 01.01.2020r. – 31.12.2020r. MW nie dokonywało rozliczeń́ podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

 

 

 

 

Infolinia

Czynna w dniach pn-pt w godz. 09.00 - 17.00
   
 
  Infolinia