Schowek
Nie dodano żadnych elementów.
liczba produtków: 0
suma całkowita: 0 zł
sprawdź gdzie kupić

Jesienne Meblowanie

Kolekcje biorące udział w promocji

Regulamin promocji dostępny w salonach sprzedaży

REGULAMIN akcji promocyjnej: „JESIENNE MEBLOWANIE” 7/2021

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno – reklamowej pod nazwą „JESIENNE MEBLOWANIE” zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.

§ 2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej

Akcja została ustanowiona na czas określony od dnia 04.10.2021 r. do 24.10.2021 r. Miejscem Akcji są wybrane salony oraz sklepy internetowe sprzedające asortyment Meble Wójcik, które zgłosiły się do promocji poprzez wysłanie zgłoszenia do Działu Handlowego Organizatora. W promocji biorą udział wszystkie bryły z kolekcji Meble Wójcik dostępne na stronie internetowej www.meblewojcik.pl, z wyłączeniem krzeseł. Lista salonów (dalej określane jako Salony), których dotyczy Akcja została opublikowana na stronie www.meblewojcik.pl.

 

§ 3 Organizator akcji promocyjnej

Organizatorem akcji jest Meble Wójcik Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Mazurska 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS: 0000250772, o numerze NIP: 5782921164.

 

§ 4 Uczestnik Akcji

1. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawna spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia, lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji. Powyższe oznacza:

a) w przypadku zakupu w lokalu salonu – dokonanie wpłaty całości ceny towaru w kasie sprzedawcy lub uznanie rachunku sprzedawcy całością kwoty za towar w okresie obowiązywania Akcji, tj. 04.10.2021 r. do 24.10.2021 r.

b) w przypadku zamówienia w lokalu salonu - złożenie zamówienia i wpłatę kwoty zaliczki za zamówienie, w okresie obowiązywania Akcji, tj. 04.10.2021 r. do 24.10.2021 r.  bez względu na datę zapłaty reszty ceny towaru.

c) w przypadku sklepu internetowego – złożenie zamówienia i dokonanie wpłaty całości ceny towaru w okresie obowiązywania Akcji, tj. 04.10.2021 r. do 24.10.2021 r.

 


3. Akcji nie podlegają towary zakupione, zamówione lub zarezerwowane przez klientów przed dniem 04.10.2021 r.

4. Akcji nie podlegają towary poekspozycyjne, jak również towary niepełnowartościowe, których cena została już obniżona ze względu na istniejącą wadę towaru.

5. Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie oraz zapoznanie się z treścią regulaminu sprzedaży salonu, w którym Uczestnik skorzysta z akcji promocyjnej. Regulamin promocji dostępny w Salonach.

 

§ 5 Zasady Akcji

1. Akcja zostanie ustanowiona na czas określony 04.10.2021 r. do 24.10.2021 r. i dot. produktów objętych Promocją „JESIENNE MEBLOWANIE”. Oznacza to, że po zakończeniu akcji promocyjnej nie będzie można nabyć towaru w cenach promocyjnych w Salonach. Akcja polega na możliwości nabycia wszystkich brył z kolekcji Meble Wójcik dostępnych na stronie Meble Wójcik i oznaczonych etykietą „PROMOCJA”  z rabatem naliczonym od ceny detalicznej. Rabat dla Konsumenta wynosi do 15% od ceny detalicznej.

2. Akcja nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją. W przypadku, gdy produkt objęty niniejszą promocją został objęty inną promocją zaoferowane upusty nie łączą się, a kupującemu przysługuje upust w wysokości najwyższego z zaoferowanych upustów.

3. Asortyment objęty promocją oznaczony będzie na stronie internetowej www.meblewojcik.pl etykietą ‘PROMOCJA’.

4. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.

5. Meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu.

 

§ 6 Ochrona Danych Osobowych

1. Organizator posiada wdrożone mechanizmy polityki bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych, jednak w ramach tej Akcji żadne dane osobowe nie będą przetwarzane ani gromadzone.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2021r. i obowiązuje do 24.10.2021r.,
a jego treść dostępna jest w siedzibie spółki w Elblągu, w salonach partnerskich, które
uczestniczą w akcji promocyjnej „JESIENNE MEBLOWANIE” oraz stronie internetowej www.meblewojcik.pl.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulaminy sprzedaży poszczególnych salonów.

Infolinia

Czynna w dniach pn-pt w godz. 10.00 - 18.00
   
 
  Infolinia