Schowek
Nie dodano żadnych elementów.
liczba produtków: 0
suma całkowita: 0 zł
sprawdź gdzie kupić

OWZ

Elbląg, 01.01.2020 r.

Ogólne Warunki Zakupu
obowiązujące w MEBLE WÓJCIK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 45 (82-300), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000250772, kapitał zakładowy 1.575.000,00 zł, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5782921164, REGON 280087998.


PREAMBUŁA

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane dalej jako „OWZ”, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i są stosowane przez Meble Wójcik Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 45 (82-300) zwanej w dalszej części „MW”.

OWZ stanowią integralną część umów dotyczących zakupu przez MW Towarów, Usług, Dzieła, zwanych dalej łącznie także jako „Produkty”, niezależnie od tego, w jakiej formie owe umowy zostały zawarte, i obowiązują obie Strony o ile na piśmie pod rygorem nieważności nie uzgodnią one wyraźnie odmiennych postanowień.

Meble Wójcik Spółka z ograniczoną odpowiedzialną oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014  z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)”


DEFINICJE
Poprzez Towar w dokumencie OWZ rozumiane są następujące pozycje zakupowe:
- Wyposażenie, do którego zaliczają się narzędzia, systemy magazynowania i przechowywania, umeblowanie, wyposażenie biurowe, urządzenia, środki transportowe, artykuły przemysłowe.
- Zapasy, do których zaliczają się materiały produkcyjne, materiały do obsługi załadunków, wyroby gotowe, półprodukty i elementy, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne, części zamienne, produkty spożywcze.

Poprzez Usługi w dokumencie OWZ rozumiane są następujące pozycje zakupowe: Usługi wykonywane w odniesieniu do obiektów będących nieruchomościami, środkami transportu, instalacji – środków trwałych, usługi serwisowania i naprawy wyposażenia, usługi transportu zapasów i wyposażenia, usługi serwisu i naprawy instalacji, a także usługi z zakresu obsługi delegacji.
Poprzez Dzieło w dokumencie OWZ rozumiane są następujące pozycje zakupowe: usługi projektowe, których przedmiotem nie jest świadczenie usług, a jednokrotne wykonanie określonego dzieła, np. sporządzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa czy sporządzenie opinii prawnej.


§ 1. ZAKRES STOSOWANIA. ZAWARCIE I ZMIANA UMOWY

1. OWZ obowiązują, jeśli między MW a Dostawcą Produktów nie zostaną uzgodnione pisemnie pod rygorem nieważności inne postanowienia, wyłączające lub ograniczające OWZ, przy czym o ile wyraźnie wskazano, iż OWZ nie będą stosowane w całości, OWZ stosuje się w zakresie nieobjętym szczególnymi pisemnymi uzgodnieniami MW i Dostawcy.
2. OWZ stanowią integralną część umowy zakupu Produktów zawieranej pomiędzy Dostawcą a  MW. Zamówienie nie może być przyjęte przez Dostawcę w sposób dorozumiany. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją niniejszych OWZ.
3. Przyjęcie zamówienia powinno być potwierdzone przez Dostawcę na piśmie lub na wskazany adres e-mail, nie później aniżeli w terminie 3 dni roboczych od dnia jego złożenia przez przedstawiciela MW (w przypadku materiałów i usług potrzebnych bezpośrednio do produkcji MW).
4. Umowa zakupu Produktów zawierana jest na podstawie złożonego Zamówienia jeżeli Dostawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie i w sposób opisany w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
5. O ile Dostawca nie potwierdzi w całości lub w części Zamówienia w sposób wyżej wskazany ani nie odmówi jego realizacji w terminie i w sposób opisany w pkt. 3 niniejszego paragrafu, MW może według swojego uznania:

a) stwierdzić, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu, lub
b) anulować (odstąpić) Zamówienie w całości lub w części w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez MW, bez konieczności uzyskiwania zgody Dostawcy. Anulowanie zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.  

6. Poprzez potwierdzenie Zamówienia Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Zamówienia i jego załącznikami, w tym niniejszymi OWZ, akceptując ich treść w całości, jak również, iż Zamówienie i jego załączniki są precyzyjne i wystarczające do dostarczenia zamawianych Produktów, zgodnie z treścią w/w dokumentów, zwłaszcza pod kątem ilościowym, jakościowym i we wskazanych terminach.
7. Każde składane Zamówienie powinno zawierać następujące dane:

a) Dane MW,
b) Nazwa Produktu (Towaru / Usługi / Dzieła),
c) Dodatkowe określenia lub parametry towaru lub usługi, jeżeli są wymagane,
d) Ilość,
e) Pożądany termin realizacji Zamówienia,
f) Warunki dostawy - sposób i wskazanie płatnika kosztów przewozu i ewentualnego ubezpieczenia,
g) Miejsce dostawy,
h) Numer telefonu i e-mail do osoby prowadzącej zakup.

8. Jeżeli Zamówienie zostało przyjęte przez Dostawcę z zastrzeżeniem zmian bądź uzupełnień, w przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia takich zmian bądź uzupełnień przez MW, Zamówienie uważa się za nieprzyjęte.
9. Jeżeli umowa dostawy została zawarta wskutek przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę (zw. dalej również jako „Umowa”), oraz gdy potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nastąpiło zgodnie z OWZ i treścią Zamówienia, Umowę tę uważa się za zawartą w dniu złożenia Zamówienia.
10. Zmiana Umowy dokonywana jest w trybie pisemnym pod rygorem nieważności za zgodą obu stron, dopuszczalna jest, jednakże z tym samym skutkiem wymiana wyraźnie jednoznacznych i jednobrzmiących potwierdzeń treści uzgodnionej zmiany Zamówienia, z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej pomiędzy przedstawicielami stron uprawnionymi odpowiednio do złożenia / przyjęcia Zamówienia.
11. OWZ mogą stanowić część pisemnej umowy Stron, zawieranej w innej procedurze niż przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia, w szczególności umowy zawartej poprzez jej podpisanie przez zainteresowane Strony. W takim przypadku OWZ stosuje się w zakresie nieuregulowanym treścią takiej umowy, z pierwszeństwem dla uzgodnień umowy.

§ 2. WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY. DOSTAWY I TERMINY DOSTAW. TOWARY.

1. Rzeczy ruchome (czyli Towar), Usługi, Produkty albo Dzieła, nabywane przez MW i będące przedmiotem Umowy (dalej jako: Przedmiot Umowy) będą dostarczone i wykonane zgodnie z treścią Zamówienia. O ile w treści Zamówienia wyraźnie nie ustalono inaczej, obowiązek i koszt transportu do miejsca wykonania Zamówienia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, a także inne podobne koszty dotyczące Przedmiotu umowy ponosi Dostawca, a wynagrodzenie płatne Dostawcy uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia.
2. Dostawca oświadcza, iż zamawiane i dostarczane na rzecz MW Towary / Usługi / Dzieła będą pozbawione wad fizycznych i prawnych, będą zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, bezpieczeństwa produktów. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia będą towary wytworzone w oparciu o uzgodnioną lub przekazaną Dostawcy dokumentację, projekty itp., Dostawca zobowiązuje się również do dostarczenia Towarów / Usług / Dzieł wykonanych zgodnie z przekazaną dokumentacją, projektami.
3. Akceptując niniejsze OWZ, Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełniał będzie we wszelkich aspektach wymagania wskazane w Zamówieniu, nadto wszelkie dalsze wymogi OWZ, a także wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, niezbędne dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do obrotu bądź wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, albo uznania za właściwie wykonany na terenie Polski jak i na terytorium każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
4. Dostawca zobowiązuje się, iż w wykonaniu Zamówienia postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jego działania nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym zwłaszcza praw autorskich i własności przemysłowej. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają uzyskania zezwoleń/decyzji właściwego organu państwowego lub zgody osób trzecich, Dostawca zobowiązuje się do ich uzyskania własnym staraniem i na własny koszt.
5. Dostawca zobowiązuje się do przekazania MW wszelkich informacji, wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód, certyfikatów, atestów, w szczególności dowodzących spełniania przez Towary norm technicznych i technologicznych mających zastosowanie dla zamówionych towarów, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od MW, ale w każdym przypadku nie później aniżeli w dniu wykonania dostawy. Wyżej wymienione dokumenty przekazywane będą w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.
6. MW jest uprawniony do przeprowadzenia audytu (kontroli) u Dostawcy w zakresie niezbędnym do ustalenia przebiegu, realizacji, zgodności wykonywania Zamówienia przez Dostawcę, jak również dokonania kontroli dostarczonych mu towarów lub ich partii, przy czym MW nie jest w żaden sposób zobowiązany do przeprowadzenia tych czynności.
7. Niewykonanie lub wykonanie uprawnień określonych w punkcie poprzedzającym przez MW, nie ogranicza ani nie wyłącza praw przysługujących MW na podstawie Kodeksu Cywilnego lub postanowień niniejszego OWZ, związanych z wadami dostarczonych towarów.
8. Dostawca wraz z dostawą Produktów zobowiązuje się dostarczyć do MW następujące dokumenty:

(a) Dowód wydania towaru WZ,
(b) Specyfikacja wysyłkowa,
(c) Wszelkie inne wymagane i potrzebne dokumenty.

9. Przedmiot umowy, w szczególności zaś Towar będzie zapakowany w sposób gwarantujący jego bezpieczną i prawidłową dostawę do MW. Opakowanie Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami zdania poprzedniego stanowi wadę Przedmiotu umowy, a Dostawca zobowiązany jest do jej usunięcia na własny koszt i staranie.
10. Dostawa Towaru musi być zgodna z treścią Zamówienia, zwłaszcza w zakresie ilościowym, jakościowym oraz z przekazaną dokumentacją, projektami lub specyfikacjami, jeśli są one przewidziane i wymagane.
11. W przypadku realizacji Zamówienia w części lub w całości uznaje się, że Dostawca zaakceptował zamówienie i niniejsze OWZ.
12. Dostawę uważa się za wykonaną w terminie, w którym Dostawca dostarczył do MW Towary zgodne z Zamówieniem i jego załącznikami, w tym pod kątem ilościowym i jakościowym, i w którym towary te zostały przez MW zaakceptowany – w zależności od tego, która z ww. wystąpi jako pierwsza.
13. Dostawa Towarów objętych Zamówieniem musi nastąpić w terminie (w dniu) i w ilościach określonych w Zamówieniu lub jego załącznikach. Dostarczenie Towarów przez Dostawcę przed dniem określonym w Zamówieniu lub w ilościach niezgodnych niż określone w Zamówieniu, może nastąpić wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą MW. W przypadku dostarczenia Towarów przed dniem określonym w Zamówieniu lub jego załącznikach lub w ilościach innych niż wskazane w Zamówieniu lub jego załącznikach, bez uprzedniej zgody MW, MW jest uprawniony do odmowy przyjęcia Towarów i żądania ponownego wykonania dostawy w terminie lub w ilościach określonym w Zamówieniu lub jego załącznikach.
14. Dowodem wykonania dostawy przez Dostawcę będzie sporządzony pisemnie dowód dostawy Towarów, nie zawierający zastrzeżeń, uwag (np. List przewozowy, WZ, protokół odbioru).
15. Odbiór ilościowy Towaru zostanie przeprowadzony przy jego dostawie, jednakże w przypadku, gdy odbiór ilościowy Towaru w takiej chwili nie jest możliwy bądź jest nadmiernie utrudniony, w szczególności z uwagi na specyfikację Towaru czy sposób jego zapakowania, odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez MW w terminie 10 dni od daty dostawy. Towar zostanie dostarczony do MW do miejsca wskazanego w Zamówieniu. Towary będą dostarczane częściami o ile Strony tak uzgodnią albo Zamówienie tak stanowi.
16. Ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Towaru przechodzi na MW w chwili potwierdzenia jego odbioru. MW ma prawo odmówić przyjęcia całości lub części Towaru, jeżeli w trakcie odbioru dokonywanego w chwili dostawy stwierdzi wady jakościowe lub niezgodność ilości z parametrami określonymi w Umowie albo inne naruszenie Umowy, w tym w szczególności naruszenie opakowania.
17. W przypadku, gdy w trakcie czynności odbioru zostanie stwierdzona wada jakościowa i/lub niedobór ilościowy Towaru, Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i/lub uzupełnienia ilości Towaru w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych. Gdy odbiór dokonywany jest po dostawie, Dostawca będzie zobowiązany do odebrania Towarów wadliwych w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia. W przypadku nieodebrania Towaru – MW będą uprawnione na wyłączny koszt i ryzyko Dostawcy, według własnego uznania, odesłania wadliwy Towar Dostawcy lub postąpienia z nim w inny sposób, w zależności od okoliczności (np. w całości lub w części - sprzedać, zutylizować, zdeponować, odmówić przyjęcia, odstąpić od Zamówienia itd.).
18. Gdy ilość dostarczonego Towaru jest większa, niż ustalono w Umowie, a odbiór ilościowy nastąpił po dostawie – Dostawca będzie zobowiązany do odebrania nadwyżki w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia, pod rygorem określonym w zdaniu ostatnim punktu poprzedzającego (17.).

§ 3. WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY. DOSTAWY I TERMINY DOSTAW. USŁUGI i DZIEŁO.

1. Dostawca Usługi albo Dzieła zawiadomi MW o gotowości przystąpienia do czynności zdawczo - odbiorczych w formie pisemnej, albo na adres poczty elektronicznej przedstawiciela MW wskazany w Zamówieniu. Przedstawiciel MW jest zobowiązany przystąpić do czynności zdawczo - odbiorczych z wykonanej Usługi w terminie 15 dni roboczych od zawiadomienia, chyba że MW wskaże na inny termin.
2. Potwierdzenie wykonania Usługi / Dzieła nastąpi w protokole zdawczo – odbiorczym.
3. Usługa / Dzieło będzie uważane za wykonane zgodnie z Umową z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez przedstawiciela MW z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Klauzula ta nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za wady i/lub usterki, które ujawnią się po odbiorze. W przypadku, gdy konieczne jest przygotowanie przez Dostawcę dokumentacji z wykonania Usługi / Dzieła, Dostawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji najpóźniej z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy z klauzulą „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej wynagrodzenie.
5. Podstawą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są oględziny na miejscu wykonania Usługi / Dzieła, jeżeli charakter Usługi / Dzieła na to pozwala. Jeżeli ze względu na charakter Usługi / Dzieła oględziny nie mogą być przeprowadzone – podstawą do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego jest sprawozdanie przygotowane przez Dostawcę wraz z dokumentacją z wykonania Usługi / Dzieła, jeżeli taka dokumentacja jest przygotowywana. Oględziny będą przeprowadzone w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że strony postanowią o ich przeprowadzeniu w innym terminie.
6. W przypadku, gdy w trakcie oględzin bądź badania sprawozdania lub dokumentacji Dostawcy zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, MW wyznaczą Dostawcy 3-dniowy termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu MW będą mogły według własnego uznania, na koszt i ryzyko Dostawcy: (a) odmówić odbioru Usługi / Dzieła, jeżeli wady są istotne i odstąpić od Umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy, (b) bądź odebrać Usługę / Dzieło, w której nie usunięto wady i stosunkowo obniżyć wynagrodzenie, (c) żądać wykonania Umowy ponownie.

§ 4. CENA I FAKTUROWANIE

1. O ile w treści Zamówienia, w sposób wyraźny i jednoznaczny nie określono inaczej, cena/ceny określone w Zamówieniu są cenami NETTO i obejmują wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia, w tym koszty opakowań, transportu, ceł, podatków (z wyłączeniem VAT) ubezpieczenia towarów (na okres transportu) i nie mogą ulec zwiększeniu.
2. W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) płatności za Towar / Usługę / Działo wykonywane są w następujący sposób:

(a) Kwota netto walucie obcej,
(b) Kwota VAT w PLN.

3. Ceny objęte Zamówieniem są stałe (ryczałtowe) i nie mogą ulec podwyższeniu. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie po cenach w nim określonych.
4. Faktura VAT oraz faktura korygująca muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz będą zawierać następujące dane:

(a) Numer Zamówienia MW,
(b) W przypadku braku systemowego numeru Zamówienia – wskazać jednoznacznie osobę zamawiającą po stronie MW,
(c) Numery dokumentów potwierdzenia dostawy i/lub datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Usługi / Dzieła,   
(d) Opis Towarów / Usług / Dzieła zgodne z nomenklaturą (nazwą przedmiotu Zamówienia) zastosowaną w Zamówieniu.
(e) Numer konta Dostawcy zgodny ze zgłoszeniem do Białej Listy Podatników VAT

5. Termin płatności faktury za dostarczone Towary / Usługi / Dzieło będzie liczony od dnia skutecznego dostarczenia faktury do MW. Termin płatności MW od dnia otrzymania faktury wynosi 30 dni.
6. W przypadku dostaw Towarów - Dostawca wyśle fakturę VAT niezwłocznie po wydaniu przewoźnikowi Towaru.
7. Faktura - bez względu na miejsce dostawy - będzie wysłana listem poleconym ZPO na adres 82-300 Elbląg, ul. Żuławska 18, o ile nie zostało podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej i e-faktura lub link do niej będą wysyłane na adres e-mail: efaktura@meblewojcik.pl.
8. Faktura nie może być wysłana razem z Towarem z Zamówienia. Należy ją wysłać zgodnie z punktem poprzedzającym.

§ 5. NALEŻYTA STARANNOŚĆ - VAT

1. Niniejszy paragraf reguluje pożądany sposób postępowania Dostawców w kontekście ograniczenia ryzyka włączenia MW w łańcuch dostaw towarów uczestniczących w procederze wyłudzania podatku VAT.
2. Przyjęcie Zamówienia jest jednoznaczne:
2.1. Z potwierdzeniem Dostawcy jako aktywnym podatnikiem VAT, że Dostawca figuruje w rejestrze w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów [https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/] ,
2.2. Z potwierdzeniem Dostawcy, że Dostawca figuruje w jednym z poniższych rejestrów:

(a) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG [https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx],
(b) Krajowy Rejestr Sądowy – KRS [https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs],
(c) VAT Information Exchange System – VIES [http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl&],

2.3. Z potwierdzeniem Dostawcy, gdzie Dostawca nie figuruje w wykazie podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT [http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat].
3. Dostawca ma obowiązek dostarczenia Certyfikatu Rezydencji Podatkowej w przypadku świadczenia usług wymienionych w Ustawie z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Art. 21..
4. Dostawca ma obowiązek dostarczenia potwierdzenia wpłaty kaucji gwarancyjnej w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w Ustawie z dnia 11.03.2004. o podatku od towarów i usług, stan prawny na dzień 02.01.2019., Załącznik Nr 13.

(a) Dostawca ma obowiązek wskazywania na fakturach sprzedaży kont bankowych zgłoszonych do Krajowej Administracji Skarbowej.
(b) Dostawca przed rozpoczęciem współpracy, a przy dalszej współpracy po zakończeniu każdego kwartału roku dostarczy do MW:

- Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami należności publicznoprawnych, lub
- Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego ZAS-KP,
- Wymagane koncesje, licencje i itp. potrzebne do wykonywania danych usług wymaganych prawem.

(c) Przyjmując zamówienie Dostawca oświadcza i potwierdza, że:

- Wobec firmy Dostawcy nie toczą się postępowania celno-skarbowe, obejmujące swoim zakresem kwestie dochowania należytej staranności w doborze dostawców lub wynikające z nich, postępowania egzekucyjne;
- Firma Dostawcy dochowuje należytej staranności przy wyborze swoich kontrahentów pod kątem procederu wyłudzeń podatku VAT;
- Wystawiane faktury sprzedaży przez Dostawcę zostaną ujęte w rejestrze sprzedaży prowadzonym dla celów podatku VAT, a należny podatek VAT zostanie rozliczony w deklaracji VAT.

5. O każdorazowej zmianie okoliczności określonych w niniejszym paragrafie Dostawca zobowiązuje się natychmiast (nie dłużej, niż w terminie 3 dni roboczych liczonych od chwili ich zaistnienia) zawiadomić MW.
6. Naruszenie przez Dostawcę zobowiązań określonych w pkt. 3, 4a, 4b lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń wynikających z pkt. 4c uprawnia MW do natychmiastowego rozwiązania (wypowiedzenia, odstąpienia) od Umowy w całości lub w części, w tym również do anulowania w całości lub w części Zamówienia. MW może wykonać prawo do odstąpienia od Umowy lub anulowania Zamówienia w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiedzy o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia.

§ 6. KARY UMOWNE

1. W przypadku opóźnienia w dostawie Produktów w stosunku do terminów określonych w Zamówieniu lub jego załącznikach MW jest uprawnione do naliczenia i obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 2% wartości ceny netto (tj. ceny za wszystkie Produkty składające się na przedmiot Zamówienia) wskazanej w treści Zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Rozliczenie kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia dokonane zostanie na podstawie noty obciążeniowej
3. Niezależnie od uprawnień przysługujących MW na mocy właściwych przepisów prawa lub Zamówienia i jego załączników, w przypadku opóźnienia w dostawie Towarów / Usług / Dzieła objętych Zamówieniem o ponad 2 dni robocze w stosunku do któregokolwiek z terminu dostawy wskazanego w Zamówieniu lub jego załącznikach, MW są uprawnione do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części. MW może wykonać prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powstania stanu opóźnienia.
4. Dostawca zapłaci MW karę umowną w wysokości 25% wartości Zamówienia (łącznej ceny netto za wszystkie Towary / Usługi / Dzieło zamówione), gdy MW odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Dostawcy.
5. Zapłata kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie pozbawia MW prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. SZKODY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Dostawca udziela MW gwarancji jakości na dostarczone mu Towary na okres 24 miesięcy od dnia ich odebrania przez MW. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym, OWZ lub w Umowie. MW, według własnego uznania, może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych w Umowie lub w OWZ albo na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady i usterki, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym w dostarczonych do MW Towarach.
3. Zgłoszenia gwarancyjne (reklamacyjne) będą składane na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w Zamówieniu. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane także w formie elektronicznej i za pomocą faxu, na adresy bądź numer wykorzystywane przez Dostawcę w działalności gospodarczej.
4. Korzystając z rękojmi, MW może wg swojego uznania bądź odstąpić od Umowy w całości albo w części (gdy wada dotyczy części Przedmiotu umowy), bądź żądać obniżenia przez Dostawcę ceny proporcjonalnie do zakresu, w jakim wada ogranicza przydatność bądź użyteczność Przedmiotu umowy dla MW, w szczególności z uwzględnieniem celu zawarcia umowy przez MW.
5. Złożenie przez MW zgłoszenia reklamacyjnego uznane będzie za zgłoszenie przedłożone w trybie rękojmi, chyba że z treści żądania reklamacyjnego wynikać będzie co innego.
6. Każda reklamacja zgłoszona w okresie rękojmi i/lub gwarancji wydłuża okresy gwarancji i/lub rękojmi o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia zgłoszonej wady/usterki. Gdy Przedmiot Umowy został wymieniony, gwarancja i rękojmia w zakresie takiego Przedmiotu, biegnie od początku od dnia jego wymiany.
7. Dostawca jest zobowiązany do pokrycia na rzecz MW wszelkich szkód i strat z jakiegokolwiek roszczenia mającego źródło w produkcji, sprzedaży czy stosowaniu towarów z tytułu niewłaściwego lub niewłaściwie dostarczonego towaru.
8. Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, zarówno na osobie jak i w mieniu wyrządzone przez dostarczone na rzecz MW lub osoby trzeciej towary, spowodowane między innymi błędami w dokumentacji, w konstrukcji czy niewłaściwym sposobem wytwarzania, jak też wadami materiału użytego do produkcji towarów, zgodnie z prawem i jurysdykcją państwa, w którym szkoda powstała.
9. Dostawca jest zobowiązany zapewnić dla MW ochronę prawną dostarczając wszelkie niezbędne dokumenty, dowody i zabezpieczyć MW przed jakimikolwiek kosztami wynikającymi z takich roszczeń.
10. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji MW w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia jej doręczenia Dostawcy. Brak pisemnego stanowiska Dostawcy w takim terminie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji w całości.
11. Na mocy gwarancji Dostawca zobowiązuje się, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania reklamacji i wedle wyboru Zamawiającego, do (1) usunięcia stwierdzonych wad (2) dostarczenia rzeczy wolnych od wad, a gdyby dostarczenie rzeczy wolnych od wad nie było możliwe, do (3) obniżenia ceny.
12. W przypadku niewykonania obowiązków gwarancyjnych w terminie określonym w punkcie poprzedzającym MW jest uprawnione do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości ceny netto (za wszystkie Produkty określone w Zamówieniu) za każdy dzień opóźnienia w wykonania tych obowiązków. MW może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8. ODSTĄPIENIE

1. MW, niezależnie od innych przypadków określonych w Umowie, OWZ oraz przepisach prawa, może odstąpić od Umowy także w przypadku, gdy zaistnieje choćby jedna z poniżej wskazanych okoliczności: (a) Dostawca opóźnia się z dostawą w całości bądź części Przedmiotu umowy lub Zamówienia przynajmniej 14 dni, (b) Przedmiot umowy jest wadliwy lub w inny sposób niezgodny z Umową, (c) Dostawca nie rozpatrzył reklamacji w sposób bądź w terminie wskazanym w niniejszym OWZ. W takim przypadku MW może wg swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od całości Umowy bądź o odstąpieniu od Umowy w części obejmującej wadliwy Przedmiot umowy bądź w inny sposób niezgodny z Umową albo Przedmiot umowy niedostarczony we właściwym terminie.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dla skuteczności takiego oświadczenia nie jest konieczne uprzednie kierowanie do Dostawcy jakichkolwiek innych oświadczeń bądź wezwań.
3. MW może wykonać prawo odstąpienia w terminie 3 miesięcy od dnia, gdy odstąpienie stało się możliwe.
4. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza ani nie niweczy jakichkolwiek uprawnień MW związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Dostawcę tak przed dniem odstąpienia jak i po tym dniu, w szczególności odstąpienie od Umowy nie stanowi okoliczności czy podstawy uzasadniającej uchylenie się Dostawcy od odpowiedzialności odszkodowawczej MW, co w szczególności dotyczy to także prawa do kar umownych, o których mowa w Umowie i OWZ.

§ 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie rysunki, dokumentacje, wskazówki lub jakiekolwiek inne informacje techniczne przekazane Dostawcy w celu realizacji dostaw lub wykonania Zamówienia, pozostają własnością MW i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania Zamówienia przez Dostawcę.
2. Dostawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad przekazanymi dokumentami w sposób umożliwiający kontrolę rozpowszechniania dokumentów oraz ich zwrot na żądanie MW. Dostawca zobowiązuje się do ich niewykorzystywania ani niestosowania na rzecz lub na korzyść osoby trzeciej.

§ 10. SIŁA WYŻSZA

1. Siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron, przyczyn, które nie były możliwe do uwzględnienia podczas zawierania Umowy, takich jak pożar, wojna, decyzja rządu, strajk generalny, powstanie lub zamieszki, brak energii, kiedy możliwości Dostawcy w zakresie realizacji dostawy lub możliwości MW w zakresie odbioru dostawy zostaną zasadniczo utrudnione.
2. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek okoliczności siły wyższej.
3. Strona będzie miała prawo anulowania Zamówienia w części lub całości, w odniesieniu do dostaw, które będą miały miejsce w przedmiotowym okresie. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności siły wyższej.

§ 11. PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Zamówienie oraz Umowa podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją dostawy, w tym w szczególności odpowiedzialności za Produkty, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia, wad towarów, kar umownych itp. będą rozpoznawane przez polski sąd powszechny ogólnie właściwy ze względu na siedzibę MW.

§ 12. KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy lub niniejszych OWZ z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego OWZ lub Umowy pozostają w mocy.

§ 13. INFORMACJE ZASTRZEŻONE

1. Wszystkie informacje: (a) otrzymane przez Dostawcę z uwagi na zawarcie Umowy z MW lub opracowane przez Dostawcę dla MW na mocy Umowy, jak również wskazane w Umowie, (b) dotyczące MW, działalności MW, a także osób trzecich pozostających z MW w jakichkolwiek stosunkach prawnych czy faktycznych, nabyte przez Dostawcę w okresie obowiązywania Umowy bądź w związku z jej wykonaniem lub wykonywaniem, (c) dotyczące MW definiowane w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jako tajemnica przedsiębiorstwa, choćby MW nie podjął względem Dostawcy działania celem zachowania ich poufności, (d) definiowane w zgodzie z postanowieniami OWZ i stosownych przepisów wskazanych tam przepisów prawa jako Informacje Poufne, będą traktowane przez Strony jako informacje zastrzeżone („Informacje Zastrzeżone”).
2. Dostawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia wszelkich informacji otrzymanych od MW w szczególności nośników zawierających Informacje Zastrzeżone, nieujawniania Informacji Zastrzeżonych osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność w razie ich ujawnienia, na zasadach opisanych Umową, OWZ i przepisami prawa.
3. Dostawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji przekazanych przez MW, w szczególności Informacji Zastrzeżonych w jakimkolwiek innym celu niż wykonanie bądź wykonywanie Umowy, chyba że MW wyrazi w formie pisemnej pod rygorem nieważności uprzednią zgodę na ich szersze wykorzystanie (w zakresie, w jakim MW zdoła skutecznie takiej zgody udzielić).
4. Materiały i informacje otrzymane przez Dostawcę, bądź w jakikolwiek sposób wytworzone przez Dostawcę w trakcie wykonania lub wykonywania Umowy bądź w związku z jej wykonaniem lub wykonywaniem, w tym w szczególności wszelkie nośniki zawierające Informacje Zastrzeżone zostaną zwrócone do MW po zakończeniu wykonywania Umowy, chyba że Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustalą inny sposób postępowania z takimi informacjami.
5. Postanowienia powyższe stosuje się wprost względem podwykonawcy zatrudnionego przez Dostawcę w zgodzie z Umową, choćby jego zatrudnienie nastąpiło za zgodą MW. Za wykonanie tych obowiązków przez podwykonawcę względem MW odpowiedzialność ponosi także Dostawca.
6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań określonych w pkt. 2, pkt. 3 lub w pkt. 4 niniejszego paragrafu MW może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 gr. ) za każdy przypadek naruszenia. Kary umowne podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie pozbawia MW prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Formę pisemną dla potrzeb OWZ uważa się za dochowaną także przy wykorzystaniu komunikacji telefaksowej oraz poczty elektronicznej.
2. Zastrzeżenie kar umownych w niniejszych OWZ, bez względu na to na jakie okoliczności zostały one zastrzeżone, nie wyłącza prawa MW do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar do pełnej wysokości szkody. Kary umowne zastrzeżone w niniejszych OWZ nie są zależne od wysokości poniesionej szkody.
3. OWZ stanowią integralną część Zamówienia.
4. W przypadku rozbieżności między treścią Zamówienia a jego załącznikami (w tym OWZ) pierwszeństwo uzyskują postanowienia (warunki) Zamówienia.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a OWZ pierwszeństwo uzyskują postanowienia Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Zamówieniem pierwszeństwo mają postanowienia (warunki) Zamówienia.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia przez Dostawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z OWZ, Umowy lub z Zamówienia MW, bez uszczerbku dla swoich innych uprawnień wynikających z OWZ, Umowy lub z przepisów prawa, może powierzyć wykonanie Zamówienia w całości lub w części samodzielnie lub dowolnie wybranemu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


Klauzula informacyjna dla Kontrahentów
Dostawców towarów i usług oraz dla Klientów w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma Meble Wójcik Sp z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000250772, NIP: 5782921164, działająca pod adresem 82-300 Elbląg, ul. Mazurska 45, tel. 55 235 94 00

2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach  ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: iod@meblewojcik.pl; pod numerem telefonu 785775506; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?
a) w celu realizacji umowy zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, zgodnie, z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych oraz pozostałych rozliczeń finansowo – księgowych;
c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, m.in. w celu prowadzenia procesów reklamacyjnych, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. Jakie dane przetwarzamy
Firma Meble Wójcik Sp. z o.o. jako administrator może przetwarzać, podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

a) Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz adresy korespondencyjne,
b) Numery widniejące w ogólnodostępnych rejestrach (np. numer NIP, REGON, KRS)
c) Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, faxu
d) Zajmowane stanowisko,
e) Specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie
f) Numer rachunku bankowego

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres obowiązywania zawartej pomiędzy nami umowy, a w okresie dłuższym – jedynie wówczas, gdy będzie to wymagane lub dozwolone obowiązującymi przepisami prawa.
 
6. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu .
W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail iod@meblewojcik.pl lub skontaktować się z firmą korespondencyjnie pod adresem Meble Wójcik, ul. Mazurska 45, 82-300 Elbląg

7. Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentem, a Spółką. Jeżeli jesteście Państwo pracownikiem Kontrahenta i nie zawieracie umowy bezpośrednio ze spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

9. Profilowanie
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

10. Przekazywane danych osobowych
a) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
b) Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy Meble Wójcik: Możemy przekazywać podane przez Państwa dane naszym pracownikom, w celu realizacji zamówień, obsługi płatności i pozostałych czynności wynikających z umowy lub wzajemnej współpracy.
c) Przekazywanie danych osobowych do firm trzecich:
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie w szczególności: Kancelarie prawne, przedstawiciele handlowi, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
Spółka ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

Infolinia
Czynna w godzinach:
pon. - pt. 08:00 - 16:00
   
 
  Infolinia