Schowek
Nie dodano żadnych elementów.
liczba produtków: 0
suma całkowita: 0 zł
sprawdź gdzie kupić

Złap wrześniową okazję

Kolekcje biorące udział w promocji

Regulamin promocji dostępny w salonach sprzedaży

REGULAMIN akcji promocyjnej: „ZŁAP WRZEŚNIOWĄ OKAZJĘ” 6/2021

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno – reklamowej pod

nazwą Promocja Powrót do Szkoły 2021 zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie

trwałych relacji z Klientami oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.

 

§ 2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej

Akcja została ustanowiona na czas określony od dnia 17.09.2021 r. do 27.09.2021 r. Miejscem

Akcji są wybrane salony oraz sklepy internetowe sprzedające asortyment Meble Wójcik, które

zgłosiły się do promocji poprzez wysłanie zgłoszenia do Działu Handlowego Organizatora.

W promocji biorą udział wszystkie bryły z kolekcji Meble Wójcik dostępne na stronie internetowej

www.meblewojcik.pl, z wyłączeniem krzeseł. Lista salonów (dalej określane jako Salony),

których dotyczy Akcja została opublikowana na stronie www.meblewojcik.pl

 

§ 3 Organizator akcji promocyjnej

Organizatorem akcji jest Meble Wójcik Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Mazurska 45, wpisana

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS: 0000250772, o numerze NIP: 5782921164.

 

§ 4 Uczestnik Akcji

1. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca

pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna

posiadająca osobowość prawna spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym

Regulaminie.

2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia, lub zakup określonych

przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji. Powyższe oznacza:

a) w przypadku zakupu w lokalu salonu – dokonanie wpłaty całości ceny towaru w kasie

sprzedawcy lub uznanie rachunku sprzedawcy całością kwoty za towar w okresie

obowiązywania Akcji, tj. 17.09.2021 r. do 27.09.2021 r.

b) w przypadku zamówienia w lokalu salonu - złożenie zamówienia i wpłatę kwoty zaliczki za

zamówienie, w okresie obowiązywania Akcji, tj. 17.09.2021 r. do 27.09.2021 r. bez względu na

datę zapłaty reszty ceny towaru.

c) w przypadku sklepu internetowego – złożenie zamówienia i dokonanie wpłaty całości ceny

towaru w okresie obowiązywania Akcji, tj. 17.09.2021 r. do 27.09.2021 r.

3. Akcji nie podlegają towary zakupione, zamówione lub zarezerwowane przez klientów przed

dniem 17.09.2021 r.

4. Akcji nie podlegają towary poekspozycyjne, jak również towary niepełnowartościowe,

których cena została już obniżona ze względu na istniejącą wadę towaru.

5. Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji

jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie

oraz zapoznanie się z treścią regulaminu sprzedaży salonu, w którym Uczestnik skorzysta z akcji

promocyjnej. Regulamin promocji dostępny w Salonach.

 

§ 5 Zasady Akcji

1. Akcja zostanie ustanowiona na czas określony 17.09.2021 r. do 27.09.2021 r. i dot. produktów

objętych Promocją Powrót do szkoły 2021. Oznacza to, że po zakończeniu akcji promocyjnej

nie będzie można nabyć towaru w cenach promocyjnych w Salonach. Akcja polega na

możliwości nabycia wszystkich brył z kolekcji Meble Wójcik dostępnych na stronie Meble Wójcik

i oznaczonych etykietą „PROMOCJA” z rabatem naliczonym od ceny detalicznej. Rabat dla

Konsumenta wynosi do 10% od ceny detalicznej.

2. Akcja nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub wyprzedażą. W przypadku, gdy produkt

objęty niniejszą promocją został objęty inną promocją lub wyprzedażą, zaoferowane upusty

nie łączą się, a kupującemu przysługuje upust w wysokości najwyższego z zaoferowanych

upustów.

3. Asortyment objęty promocją oznaczony będzie na stronie internetowej www.meblewojcik.pl

etykietą ‘PROMOCJA’.

4. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.

5. Meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu.

 

§ 6 Ochrona Danych Osobowych

1. Organizator posiada wdrożone mechanizmy polityki bezpieczeństwa informacji

i ochrony danych osobowych, jednak w ramach tej Akcji żadne dane osobowe nie będą

przetwarzane ani gromadzone.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2021r. i obowiązuje do 27.09.2021r.,

a jego treść dostępna jest w siedzibie spółki w Elblągu, w salonach partnerskich, które

uczestniczą w akcji promocyjnej „PROMOCJA ZŁAP WRZEŚNIOWĄ OKAZJĘ”

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz regulaminy sprzedaży poszczególnych

salonów.

Infolinia

Czynna w dniach pn-pt w godz. 10.00 - 18.00
   
 
  Infolinia